Åbent i dag: 10-18

Etiske regler

Etiske regler for zoologiske anlæg gældende for medlemmer af DAZA, foreningen af danske zoologiske haver og akvarier

 

1. Formål. 


1.1. Formålet med disse retningslinjer er at sikre en høj, fælles etisk standard for driften af zoologiske anlæg i DAZA.

 

1.1.a.) DAZA-medlemmer skal opfylde gældende standarder fra anerkendte internationale organisationer: WAZA, EAZA, EUAC, IUCN, CBD, og CITES og overholde national og international lovgivning.

1.1.b.) De enkelte institutioner kan til enhver tid vælge at have en højere standard end de fælles.
 

2. Dyrebestand og forvaltning. 


2.1 Sammensætningen af dyrebestanden skal begrundes i formidling, bevaring eller forskning.

 

2.2 Dyrene skal holdes under forhold, der sikrer dem høj velfærd og samtidig giver gæsterne et godt indblik i dyrenes biologi.

 

2.3 Det skal sikres, at anskaffelse og forvaltning af dyrebestanden ikke truer de vildtlevende bestande eller deres habitater.

 

2.1.a) Nationale og internationale anbefalinger om artsvalg skal indgå i valg af dyrebestandens sammensætning.

 

2.1.b) Dyrebestanden skal, i det omfang der findes nationale eller internationale avlsprogrammer, indgå i disse og derigennem medvirke til bevarelse af de pågældende dyrearter.

 

2.1.c) Det zoologiske anlæg skal have en nedskreven plan for dyrebestanden. Planen skal indeholde en oversigt over den nuværende bestand og fremtidsplaner samt begrundelser for valget af hver enkelt dyreart.

 

2.1.d) Dyr må kun afhændes eller udlånes til private, hvis dyret først er forsøgt afsat inden for DAZA eller en anden anerkendt international zoo-organisation. Afsenderen skal sikre sig, at modtageren lever op til gældende standarder.

 

2.1.e) Håndopfostring af dyr bør kun ske, når det kan sandsynliggøres, at dyret efterfølgende opnår naturlig adfærd, eller hvor dette er sidste mulighed for at sikre genetisk vigtige dyrs overlevelse.

 

2.2.a) Alle anlæg skal løbende udvikles og indrettes, så de til enhver tid giver dyrene mulighed for at udvise det bredest mulige spektrum af naturlig adfærd.

 

2.2.b) Eventuel træning skal tage udgangspunkt i dyrenes naturlige adfærd og biologi. Træning skal ske med henblik på at optimere formidling, management eller dyrenes trivsel.

 

2.2.c) Det er forbudt for publikum at fodre dyrene, undtagen hvor dette sker som led i kontrollerede publikumsaktiviteter.

 

2.2.d) Dyrebestandens vækst kan kontrolleres ved aflivning.

 

2.2.e) Kirurgisk stækning af fugle må ikke foretages.

 

2.3.a) Dyr fra de zoologiske anlæg må kun udsættes i naturen som led i anerkendte genudsætnings- eller udsætningsprogrammer.
 

3. Undervisning og formidling. 


3.1 Der skal formidles til gæster og offentligheden på en sådan måde, at det fremmer interessen og forståelsen for biologi, biodiversitet, naturbevarelse og bæredygtighed.

 

3.2 Formidling om dyrene skal tage udgangspunkt i dyrenes naturlige adfærd og præsentere udvalgte sider af dyrenes biologi.

 

3.3 Det zoologiske anlæg skal have særlige formidlingsprogrammer rettet mod børn og unge, der besøger anlægget i skolesammenhæng.

 

3.1.a) Det zoologiske anlæg skal have en nedskreven politik vedrørende undervisning og formidling.

 

3.1.b) Til det zoologiske anlæg skal der være knyttet kvalificeret personale til varetagelse af formidling og undervisning.

 

3.1.c.) Formidlingen skal, hvor det er relevant, gøre opmærksom på funktionen af og formålet med de zoologiske anlæg, deriblandt avlssamarbejder og naturbevarelsesprojekter.

 

3.1.d.) Ved brug af dyr i formidlingssammenhænge skal institutionen sikre, at procedurerne er dyrevelfærdsmæssigt optimale.

 

3.2.a.) Hvis et dyr bringes ud af det zoologiske anlæg i formidlingssammenhænge, skal det ske efter nøje overvejelser om signalværdien.

 

3.2.b) Der skal formidles om de udstillede dyr med minimum det danske og det videnskabelige navn, samt i rimeligt omfang om udvalgte sider af dyrenes biologi.

 

4. Naturbevarelse. 


4.1 De zoologiske anlæg skal i videst muligt omfang, fagligt og økonomisk, arbejde for naturbevarelse og fremme interessen herfor hos de besøgende og i offentligheden.

 

4.2 De zoologiske anlæg skal så vidt muligt assistere naturbevarelsesorganisationer og 
forskningsinstitutioner i deres bestræbelser på at bevare global biodiversitet.

 

4.3 De zoologiske anlæg skal sikre, at deres aktiviteter og daglige drift på ingen måde truer vildtlevende dyrebestande eller deres habitater.

 

4.1.a) De zoologiske anlæg skal have en nedskrevet politik vedrørende deltagelse i naturbevarelse.

 

4.1.b) Den naturbevarende indsats skal løbende evalueres, dokumenteres og offentliggøres.
 

5. Miljø og bæredygtighed. 


5.1 Det zoologiske anlæg skal tilstræbe, at alle de produkter og varer, der sælges eller forbruges i institutionen, er produceret/indsamlet under særlig hensyntagen til dyrevelfærd, samt miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold.

 

5.2 Det zoologiske anlæg skal sikre, at miljøarbejdet bliver formidlet til gæster og offentligheden generelt.

 

5.1.a) Det zoologiske anlæg skal have en nedskrevet miljøpolitik, som bør indeholde retningslinjer for blandt andet energiforbrug, brug af materialer og bortskafning af affald, samt udarbejdes tilhørende målsætninger.

 

5.1.b) Alle aspekter af drift, investeringer, salg og nyanlæggelser skal udføres med størst mulig hensyntagen til naturbevarelse, miljø og arbejdsmiljø både lokalt og globalt.

 

6. Videnskabeligt arbejde og forskning 


6.1. Det zoologiske anlæg skal i videst muligt omfang stille sin dyrebestand til rådighed for videnskabelige undersøgelser, herunder at overlade biologisk materiale til relevante forskningsaktiviteter.

 

6.1.a) Det zoologiske anlæg skal have en nedskrevet politik vedrørende videnskabeligt arbejde og forskning.

 

6.2.a) Videnskabeligt arbejde og forskning der involverer håndtering og eventuelle indgreb på dyr, må kun foretages af personer, der gennem uddannelse eller beskæftigelse må antages at kunne sikre, at dette udføres på en forsvarlig måde.

 

7. Social ansvarlighed. 
7.1 Medlemmerne forpligter sig til at udvise social ansvarlighed i forhold til gæster, personale og samarbejdspartnere såvel som samfundet generelt.

 

7.2 DAZA-medlemmer skal behandle gæster og personale på en sådan måde, at der ikke forekommer diskrimination.

 

7.1.a. Medlemmerne er ansvarlige for, at sikkerheden for gæster og personale er optimal.

 

7.1.b. Det zoologiske anlæg skal i videst muligt omfang være tilgængeligt for mennesker med handicap og tilbyde oplevelser/formidling til grupper med specielle behov.

 

7.1.c. Medlemmerne skal støtte diverse offentlige/statslige instanser med råd og vejleding, samt evt. at modtage konfiskerede dyr.

 

7.1.d. Det zoologiske anlæg skal i videst muligt omfang modtage elever og andre ansatte fra andre DAZA-institutioner, således at personerne får mulighed for at opleve forskellige arbejdskulturer og evt. få erfaring inden for områder, den enkelte institution ikke selv kan tilbyde.
 

8. PR og markedsføring. 


8.1. DAZA-medlemmer skal sikre, at der ved brug af dyr i PR- og markedsføringssammenhænge tages maksimalt hensyn til dyrets fysiske, fysiologiske og adfærdsmæssige behov.

 

8.2. Medlemmerne skal sikre, at indholdet i deres PR- og markedsføringsmateriale medvirker til at skabe respekt om medlemmernes arbejde med dyr og deres involvering i naturbevarelse.

 

8.1.a. De enkelte zoologiske anlæg skal have en nedskrevet politik vedrørende deres brug af dyr i PR- og markedsføringssammenhænge.

 

8.1.b Ved brug af dyr til PR eller markedsføring skal institutionen sikre, at procedurerne er dyrevelfærdsmæssigt optimale.

 

8.1.b. Hvis et dyr bringes ud af det zoologiske anlæg i PR- og markedsføringssammenhænge, skal det ske efter nøje overvejelser om signalværdien.
 

9. Revision. 
Disse retningslinjer skal løbende evalueres på bestyrelses- og ERFA-gruppemøder. 
Ændringsforslag og andre revisioner af de etiske retningslinjer skal vedtages af 
generalforsamlingen, jf. §4 i foreningens vedtægter.

 

DAZA, 2013.03.12

 

Billettype:
Barn (3-11 år)
Antal:
0 stk
Billettype:
Voksen (12+år)
Antal:
0 stk
Billetter kan bruges i 2023 sæsonen som er 1. april - 29. oktober.